Bestyrelsen for Flauenskjold Vandværk

Flauenskjold Vandværk afholder generalforsamling

tirsdag den 26. november 2019 kl. 18.00

på Jyske Ås Kulturhus og Vandrehjem, Flauenskjold

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år ved formand Jens Jørgen Lex

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved kasserer Kjeld H. Jørgensen

4. Budget for det kommende år fremlægges.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, på valg er Jens Jørgen Lex og Jørgen Mikkelsen og suppleanter Kim Nielsen og Henrik Jeppesen

7. Valg af revisor/revisionsselskab. På valg er revisionsselskabet LMO, Østervrå.

8. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

9. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil der være spisning – flæskesteg med tilbehør. Tilmelding til spisningen til formanden Jens Jørgen Lex tlf. 2123 4256 senest søndag den 24. november 2019.

Bestyrelsesmøder og generalforsamling: Se referaterne her.

Flauenskjold Vandværks persondatapolitik

Indsatsplan for 
Brønderslev Kommune
/Flauenskjold Vandværk

Brønderslev Kommune skal udarbejde indsatsplaner for de indsatsområder, der er udpeget af Naturstyrelsen.

Ifølge vandforsyningsloven skal staten kortlægge Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande uden for disse områder. Der skal foretages en kortlægning af bl.a. arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. Kortlægningen i Brønderslev Kommune blev afsluttet i 2013 med udarbejdelsen af rapporten ”Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev”. 

I redegørelsen er der bl.a. afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Inden for de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, indsatsområder, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne.

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde indsatsplaner for de afgrænsede indsatsområder, og det er således ”Redegørelse for kortlægningsområde Brønderslev”, der danner den kortlægningsmæssige baggrund for indsatsplanerne i Brønderslev Kommune.

I Brønderslev Kommune har vi som udgangspunkt valgt at lave en indsatsplan for hvert enkelt vandværk. I særlige tilfælde, f.eks. hvor to vandværkers indsatsområder overlapper, kan det give bedre mening at lave en fælles indsatsplan for flere vandværker.

Brønderslev Kommune har vedtaget indsatsplanen for Flauenskjold Vandværk. Den vedtagne indsatsplan kan ses på følgende link: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/64#/

Flauenskjold Vandværks formål
Flauenskjold Vandværks formål er at levere vand til selskabets medlemmer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål

Flauenskjold Vandværks historie i hovedtræk.
Flauenskjold Vandværk er oprindelig stiftet 29. november 1932. I 1934 kort før jul blev første vand leveret til de 34 andelshavere. Vandet blev pumpet op fra bakkerne i Vesterskov. Bestyrelsen havde i første omgang udset sig et område ved Skovmøllebækken for en boring. Godsejer Scavenius, Voergård havde dog, af hensyn til vandstanden i voldgravene ved Voergård, modsat sig dette. Vandværkets bestyrelse ønskede ikke at gå i en retssag om retten til at pumpe vand og derfor blev boringen foretaget ved Vesterskov.

Den første bestyrelse bestod af:
kroejer Peter Lodberg (formand)
dyrlæge Johan Oien
cementstøber Jens Peter Jensen
slagtermester Søren Christensen
post Jørgen Johansen (kasserer)

Vandværkets leveringsområde er siden udbygget med resten af Flauenskjold by, landområderne og Dorf by.

Det første vandværk på Bittebyvej 2 er bygget i 1974. Dette blev i 2018 erstattet af et komplet nyt vandværk, men stadig på den samme vandværksgrund. Der pumpes vand fra 8 boringer på grunden og der leveres til 599 forbrugere. Der pumpes årligt ca. 120.000 m3 vand. Forbruget er dog faldende. Der pumpedes således ca. 170.000 m3 vand i 1993.

Vedtægterne blev ændret radikalt i den 5. april 1990, således at der fra da af afregnes efter forbrug mod tidligere efter antal vandhaner.

 

Kontakt Vandværket 

Tekniske spørgsmål vedrørende vand og vandforsyning m.m. rettes til: 

Flauenskjold Vandværk
v/ Peter Jensen
Aalborgvej 574 Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2925 0772
E-mail: PeterGilbak@live.dk

eller
Flauenskjold Vandværk
v/ Jørgen Mikkelsen
Ingeborg Skeels Vej 5, Flauenskjold
9330 Dronninglund
mobil: 2967 1021
E-mail. LJMikkelsen@flauenskjoldnet.dk

Administrative spørgsmål vedrørende opkrævning og flytteopgørelse m.m. rettes til:

Flauenskjold Vandværk
v/kasserer Kjeld H. Jørgensen
Mosensvej 13, Flauenskjold
9330 Dronninglund
Tlf. 4025 0372
E-mail: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

Generelle forhold om Flauenskjold Vandværk rettes til:

Flauenskjold Vandværk 
v/formand Jens Jørgen Lex 
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
tlf  2123 4256
E-mail: lex@dlgtele.dk

Flauenskjold Vandværk kan i flere situationer have behov for at kontakte dig.
Har vi derfor ikke din E-mailadresse, så send den til:
kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk